Business analyse

Het is uiteraard belangrijk te weten hoe jouw bedrijf ervoor staat. Wat is de huidige situatie, wat is je verdienmodel, met welke producten of diensten maak je nu je winst, waar liggen de kansen en voor welke financiële of organisatorische uitdagingen sta je? Dan is het maken van een business analyse van je bedrijf een goede methode om dit inzichtelijk te maken. Bij deze analyse onderzoek je verschillende aspecten van je bedrijf, zoals de inrichting van de organisatie, de marketing en de financiële huishouding. Hierdoor krijg je een goed beeld van de organisatie, waar je de resultaten boekt en wat je moet aanpassen om succesvol te worden of te blijven.

Interne analyse van de organisatie

Een onderdeel van de interne analyse is de inrichting van de organisatie en de heersende cultuur.

Bedrijfscultuur
Met de bedrijfscultuur geeft een bedrijf uiting aan zijn normen en waarden. Die normen en waarden kunnen blijken uit de organisatiestructuur en hiërarchie, uit de gedragscodes, het personeelsbeleid, maar ook uit de inrichting van de werkplek of het kantoor. Is het bedrijf een platte of hiërarchische organisatie? Is het bedrijf informeel, of meer formeel ingericht? Deze vragen komen aan bod in de analyse van de bedrijfscultuur. 

We kunnen vier cultuursoorten onderscheiden:

  • In een mensgerichte cultuur heerst een sterk groepsgevoel en staan medewerkers centraal. De groep weegt hier zwaarder dan de regels en procedures.
  • De resultaatgerichte cultuur draait om productiviteit en winst. De organisatiestructuur is vaak meer hiërarchisch en leidinggevenden verwachten dat medewerkers resultaten boeken.
  • Innovatiegerichte culturen zijn flexibel en afgestemd op veranderingen in de markt. Deze cultuur komt veel voor in de IT-sector. In deze organisaties worden medewerkers uitgedaagd om met ideeën voor nieuwe diensten of producten te komen en ‘out of the box’ te denken. De hiërarchie is minder rigide dan in de resultaatgerichte cultuur. 
  • Bij de beheer gerichte cultuur is het volgen van procedures belangrijker dan productiviteit, winst of vernieuwing. Het is een cultuur die je vooral bij overheidsinstanties terugziet. Procedures zijn bij deze bedrijven vaak duidelijk vastgelegd en hiervan afwijken kan voor medewerkers grotere gevolgen hebben dan bij bedrijven met een andere cultuur.

Interne analyse van de financiën

Bij een bedrijfsanalyse hoort uiteraard ook een overzicht van de financiën. Daarvoor heb je kengetallen nodig, zoals de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Ook andere financiële gegevens kunnen een rol spelen, zoals de cashflow-overzichten en de winst- en verliesrekening. Het doel is om overzichtelijk te krijgen hoe financieel gezond het bedrijf is en hoeveel ruimte er is om te investeren.

Deze informatie gaat over hoe het bedrijf heeft gepresteerd tot nu toe, interessant om te analyseren waar het bedrijf resultaat heeft geboekt en waar het bedrijf steken heeft laten vallen of waar zelfs verlies is geleden. Hier houden boekhouders en accountants zich voornamelijk mee bezig en hun analyses geven je een goed inzicht waar het bedrijf nu staat.

Zeer belangrijk en de basis voor de toekomst is uiteindelijk waar de winstkansen voor het bedrijf liggen, welke producten en/of diensten dragen bij aan resultaat en welke niet, welke markten zijn nog te ontginnen, van welke producten en/of diensten moet je afscheid gaan nemen, moet je meer of ander personeel aannemen of moet je juist afslanken. Allemaal vraagstukken die je zult moeten beantwoorden om je nieuwe doelen te stellen en je bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Je zult dus de verwachtte toekomst cijfermatig in beeld moeten brengen. Hiervoor is een meerjaren begroting nodig waarin een meerjaren resultaat en een meejaren financiële kijk op de toekomst essentieel is om nu keuzes te kunnen maken.

Interne analyse van de marketing
Het belang van marketing voor een ondernemer is groot. Immers, je creëert een product of dienst (toegevoegde waarde) voor je klanten en je krijgt in ruil daarvoor waarde (bijvoorbeeld geld) terug. Hiervoor is het belangrijk om winstgevende relaties met je klanten op te bouwen én deze te onderhouden. Dit segment van het ondernemerschap noemen we marketing.


De kracht van de klant
Opvallend is dat succesvolle bedrijven gemeen hebben dat ze zich sterk richten op hun klanten en dat marketing bij hen een hoge prioriteit heeft. Ze streven er naar om hun klanten een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te bieden. In ruil daarvoor krijgen ze (meer) winst. De mate van intensiviteit die een ondernemer steekt in zijn klanten, bepaalt dus voor een groot deel zijn succes.
In de moderne marketingpraktijk en in het moderne marketingdenken ligt het accent op het zorgen van klantwaarde en klanttevredenheid. De winst haalt een ondernemer uit het leveren van klanttevredenheid. Door waarde te beloven aan nieuwe klanten en oude klanten tevreden te houden, bereikt hij zijn doel: winst.

meetingOm een inzicht te krijgen van de organisatiestructuur van je bedrijf, kun je een organogram maken. Hiermee maak je zichtbaar wat de hiërarchie is in je bedrijf, welke afdeling onder wie valt en wat de verschillende rollen zijn binnen de afdelingen.
Meestal wordt een organogram weergegeven als een netwerk van balkjes met lijnen daartussen. De directeur of directie staat dan in een balkje bovenaan, met de managers van afdelingen daaronder en de werknemers van deze afdelingen daar weer onder. Uiteraard kun je het organogram naar eigen inzicht vormgeven, afhankelijk van jouw eigen organisatiestructuur.

Neem contact op om meer te weten te komen over onze mogelijkheden.

Overal marketing
Marketing wordt zowel bij grote succesvolle bedrijven bedreven als bij kleine non-profitorganisaties. Beide organisatievormen zijn er op uit om te weten wat hun doelgroep wil of behoefte aan heeft en hoe ze daaraan kunnen voldoen.
We maken onderscheid tussen B2B-marketing en consumentenmarketing. B2B-marketing staat voor business-to-business-marketing en daarvan spreken we wanneer bedrijven waarde creëren voor andere bedrijven en daarmee een krachtige klantrelatie opbouwen met als doel waarde terug te krijgen. We spreken van consumentenmarketing wanneer bedrijven waarde creëren voor consumenten en daarmee een krachtige klantrelatie opbouwen met als doel waarde terug te krijgen.

Definitie marketing
Philip Kotler definieert marketing als volgt: “een proces waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen”. 

Het vijfstappenmodel
Het marketingproces is te verbeelden in een eenvoudig model van vijf stappen. De eerste vier stappen concentreren zich op het creëren van waarde voor de klanten en relaties opbouwen met de klanten.
Stap 1
De eerste stap richt zich op kennis vergaren: wat zijn de behoeften en waarde van de klant?
Stap 2
Deze kennis wordt in de tweede stap verwerkt tot een klantgerichte marketingstrategie.
Stap 3
Vervolgens wordt in stap drie het marketingprogramma opgesteld om de waarde te kunnen leveren.
Stap 4
Dan volgt in de vierde stap de praktijk: er worden rendabele relaties opgebouwd met klanten en de belangrijkste pijler wordt het onderhouden van de tevredenheid van de klanten. Ze moeten het liefst meer dan tevreden zijn.
Stap 5
In de vijfde en laatste stap betaalt de inzet van de eerste vier stappen zich uit en krijgt de ondernemer waarde van klanten (winst). Veel organisaties die het niet redden halen dit vijfstappenmodel door elkaar: ze gaan niet uit van wat de klant wil, maar van hun eigen wensen.

SWOT-analyse
De gegevens uit de bovenstaande interne analyses kun je uiteindelijk gebruiken voor een SWOT-analyse (ook wel sterkte en zwakte-analyse). Daarin voeg je de interne analyses en de externe analyses (het marktonderzoek) samen en zet je de sterktes en zwaktes van je bedrijf op een rij (intern). Die plaats je tegenover de kansen en bedreigingen in de markt (extern)
Zo kun je zien waar je zwakten en waar je sterkten liggen maar ook wat de kansen voor je bedrijf zijn en wat de bedreigingen zijn. Door deze SWOT-analyse geregeld te maken kun je meten of je plannen geleid hebben tot een verbetering van/in je organisatie maar ook of je de kansen in de markt hebt gegrepen en de bedreigingen het hoofd hebt geboden.

Contactformulier

Waar kunnen wij u mee helpen?